Privacy policy Acupunctuur Belfor

Hieronder treft u informatie aan over de persoonsgegevens die Acupunctuur Belfor van u verzamelt en voor welke doeleinden en op welke rechtsgronden deze worden verwerkt. De persoonsgegevens waar Acupunctuur Belfor om vraagt zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien u de verzochte persoonsgegevens (deels) niet wenst te verstrekken, kan Acupunctuur Belfor geen behandelovereenkomst met u aangaan. Ook wordt toegelicht van welke soort cookies de website van Acupunctuur Belfor gebruik maakt of kan maken.

Persoonsgegevens

Acupunctuur Belfor verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van haar dienstverlening aan u. Hieronder wordt per persoonsgegeven aangegeven voor welk doeleinde het wordt verwerkt. Daarnaast kunnen persoonsgegevens in geanonimiseerde vorm worden verwerkt voor intercollegiaal overleg.

 NAW-gegevens, geboortedatum en BSN

Acupunctuur Belfor verwerkt uw Burger Service Nummer (“BSN”), geboortedatum en naam-, adres- en woonplaatsgegevens uitsluitend indien u patiënt bent (geweest). De NAW-gegevens worden gebruikt om met u te kunnen communiceren en om nota’s correct te kunnen adresseren. Uw geboortedatum wordt verwerkt omdat zorgverzekeraars verlangen dat dat op de nota wordt vermeld. Uw geboortedatum wordt mede verwerkt in het kader van de behandeling. Bovenstaande verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de behandelovereenkomst. Het BSN wordt verwerkt ter identificatie van de patiënt. Acupunctuur Belfor is wettelijk verplicht het BSN in het dossier te registreren.

 Bankrekeningnummer

Uw bankrekeningnummer kan door Acupunctuur Belfor worden verwerkt voor administratieve doeleinden en pinbetalingen. Indien het bankrekeningnummer wordt verwerkt door Acupunctuur Belfor, is die verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de behandelovereenkomst.

Gezondheidsgegevens

Indien u patiënt bent (geweest), registreert en bewaart Acupunctuur Belfor gezondheidsgegevens van u in haar digitale dossier. De registratie en raadpleging van gezondheidsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de behandelovereenkomst. Het bewaren van gezondheidsgegevens geschiedt op basis van een wettelijke plicht daartoe.   

Contactgegevens

Acupunctuur Belfor vraagt u om uw e-mailadres en telefoonnummer. Uw e-mailadres zal uitsluitend worden gebruikt voor:

  • persoonlijke communicatie met u in het kader van de dienstverlening van Acupunctuur Belfor;
  • het verzenden van een herinnering voor uw afspraak;
  • het verzenden van de nota na verrichte dienstverlening.

Uw telefoonnummer zal uitsluitend gebruikt worden om contact met u op te nemen met betrekking tot de behandelingen die u afneemt bij Acupunctuur Belfor. Bijvoorbeeld om een gemaakte afspraak te verzetten of om telefonisch te overleggen.

De verwerking van genoemde contactgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Kinderen tot 16 jaar

Indien de patiënt jonger dan 16 jaar is, verwerkt Acupunctuur Belfor naast de hierboven genoemde persoonsgegevens van de patiënt ook de NAW-gegevens, het telefoonnummer en het e-mail adres van de ouder(s)/verzorger(s) van de patiënt en de schriftelijke toestemming van beide ouders voor de behandeling van de patiënt. Indien nodig wordt ook het bankrekeningnummer van de ouder(s)/verzorger(s) verwerkt. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de behandelovereenkomst.

 Bewaartermijn                                                                                                                     

Telefoonnummers worden uit de mobiele telefoon van Acupunctuur Belfor verwijderd nadat de patiënt is uitbehandeld bij Acupunctuur Belfor. De overige geregistreerde persoonsgegevens en medische dossiers worden bewaard in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen en/of de bewaartermijnen die binnen de beroepsgroep gebruikelijk zijn.

 Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden

De door u aan Acupunctuur Belfor verstrekte persoonsgegevens kunnen niet aan derden worden verstrekt, tenzij:

  • dit gebeurt op verzoek van of in overleg met u, bijvoorbeeld indien u doorverwijzing wenst;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u of van een ander, zoals een dringende medische noodzaak;
  • een plicht die uit hoofde van de wet, beroepsregels of de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen op Acupunctuur Belfor rust dit van haar verlangt;
  • collega’s, vakgenoten, vervangers of stagiaires van Acupunctuur Belfor de behandelovereenkomst (mede) uitvoeren of Acupunctuur Belfor haar praktijk aan een derde overdraagt;
  • zorgverzekeraars daarom verzoeken, bijvoorbeeld in het kader van een controle;
  • dit gebeurt in het kader van een onderzoek als bedoeld in art. 7:458 van het Burgerlijk Wetboek;
  • een door Acupunctuur Belfor ingeschakelde boekhouder, accountant, jurist of andere adviseur dergelijke informatie nodig heeft om de belangen van Acupunctuur Belfor te kunnen behartigen.

Indien door u verstrekte persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt of op andere wijze worden verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht die toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming kan bijvoorbeeld per brief of e-mail. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Uw rechten

U kunt te allen tijde en zonder kosten de persoonsgegevens opvragen die Acupunctuur Belfor van u heeft verwerkt en deze gegevens desgewenst laten verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, en u kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit alles voor zover de wettelijke (bewaar)plichten die op Acupunctuur Belfor rusten het gebruik van voornoemde rechten mogelijk maken. Ook heeft u het recht om de door u aan Acupunctuur Belfor verstrekte persoonsgegevens te laten overdragen aan een derde. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Acupunctuur Belfor. Tot slot heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Cookiebeleid

Functionele en technische cookies

Acupunctuur Belfor maakt gebruik van functionele en technische cookies voor een goede functionering van de website. Functionele cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om video’s van andere websites op de website van Acupunctuur Belfor te kunnen laten zien en om de keuze van de bezoeker na het tonen van de cookie-waarschuwing te onthouden, zodat die waarschuwing niet bij elk bezoek aan de website getoond hoeft te worden.

 Analytische cookies

Acupunctuur Belfor verzamelt met behulp van cookies algemene, statistische informatie over de bezoeken van gebruikers aan de webpagina’s van Acupunctuur Belfor, zoals de gemiddelde duur van een bezoek, frequentie, eerste bezoek of terugkerende bezoeker, datum en tijd, om het sitebezoek te analyseren en haar dienstverlening beter op haar bezoekers te kunnen afstemmen. Acupunctuur Belfor maakt hiervoor onder andere gebruik van Google Analytics.

Mocht u bezwaar hebben tegen dit gebruik van Google, dan kunt u de Google Analytics cookies uitzetten via optout (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

Google Adwords

Acupunctuur Belfor kan van tijd tot tijd gebruik maken van Google Adwords. In dergelijke periodes kunnen onder andere conversiecookies geplaatst worden die als voornaamste doel hebben de adverteerder te laten weten dat u op de advertentie heeft geklikt en dat u daarna de website heeft bezocht. Google gebruikt conversiecookies niet voor gepersonaliseerd adverteren en verwijdert ze na verloop van tijd weer.

 Geen cookies ontvangen

U kunt de instellingen van uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle functionaliteiten die de website biedt gebruik kunt maken. Meer informatie hierover vindt u in de instructies of help-functie van uw browser.

Websites van derden

Op de website van Acupunctuur Belfor staan links naar websites van derden. Ook staan er links naar video’s van derden. Door op dergelijke links te klikken verlaat u de website van Acupunctuur Belfor. Mogelijk plaatst de website van die derde cookies. Daarvoor is Acupunctuur Belfor niet verantwoordelijk. Voor meer informatie over eventuele cookies die die website plaatst, verwijst Acupunctuur Belfor naar de betreffende website.

Meer informatie

Voor vragen over hoe Acupunctuur Belfor omgaat met de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via vraagaan@dianabelfor.nl.

Acupunctuur Belfor
Dijkgravenlaan 77
2352 RN Leiderdorp
Tel. 06-23563173
www.acupunctuur-belfor.nl